Kas ir komerckredīts

Komerckredīts jeb preču kredīts ietver sevī preču un pakalpojumu tirdzniecību ar atliktā maksājuma palīdzību (atliktais maksājums ar apmaksu 30 (45, 60…) dienas pēc preces nosūtīšanas pircējam var būt paredzēts, piemēram, bankas dotajā eksporta akreditīvā).Komerckredīts ir īpaši būtisks mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas avots, jo parasti divkāršā apjomā pārsniedz attiecīgajam uzņēmumam piešķirtā finanšu kredīta apjomu. Tomēr komerckredīts ir uzņēmējdarbības riska veids. Uzņēmuma kredītpolitikas ietvaros īsteno šī riska veida samazināšanu. Uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti starp firmu attiecībās, stingri jāizvērtē komerckredīta piedāvājumi (kredīta termiņi un kredīta limiti). Iespējams, ka labāka ir pieeja, kas balstās uz individuālām attiecībām ar klientu. Viena no uzņēmējdarbības riska vadības metodēm, ar kuras palīdzību uzņēmumi optimizē savu naudas plūsmu, nosaka komerckredīta piešķiršanas politiku un vada debitoru parādus, ir kredīta menedžments. Kredītu vadība ietver sevī divas galvenās funkcijas — efektīvu uzņēmējdarbības riska vadību un naudas plūsmas vadību, kā arī uzņēmējdarbības riska noteikšanu, tā uzraudzību un kontroli (informācija no https://lv.wikipedia.org).

Tiem uzņēmumiem, kas izvēlas bankas eksporta akreditīvu (pēc pircēja lūguma dots bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteiktu naudas summu, saņemot akreditīva noteikumiem atbilstošus dokumentus, kas pierāda, ka akreditīvā noteiktā prece ir nosūtīta pircējam), var būt noderīgi turpmākajā saitē atrodamie Swedbank izsniegtā eksporta akreditīva nosacījumi. Eksporta akreditīvs kā darījuma apmaksas forma minimizē ar darījumu saistītos riskus. Akreditīva darbības termiņš ir līdz 12 mēnešiem.

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) sadarbībā ar Swedbank, SEB banka, Nordea banka u.c. bankām arī piedāvā izmantot komerckredītu. Mājas lapā skaidrots, ka komerckredīts ir aizdevums studējošajiem no kredītiestādes līdzekļiem bez valsts vārdā sniegta galvojuma, lai segtu studiju izmaksas. Kā ikviena kredīta atmaksas gaitā, par komerckredīta izmantošanu ir jāmaksā kredīta izmantošanas maksa (procenti) katru mēnesi. Lai saņemtu studiju un/vai studējošā kredītu, ir nepieciešams nodrošinājums. Par nodrošinājumu var kalpot fiziskas personas galvojums vai pašvaldības galvojums. Fiziskās personas galvojuma vietā studējošais var piedāvāt kredītiestādei ķīlā arī citu nodrošinājumu – nekustamo īpašumu, vērtspapīrus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *